Projekt 0-dom

Dňa 19. Mája 2010 Európsky parlament a Rada EÚ prijali Smernicu 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov. Budovy zodpovedajú za 40 % celkovej spotreby energie v Únii. Tento sektor narastá, čo je spojené so zvyšovaním jeho spotreby energie. Zníženie spotreby energie a využívanie energie z obnoviteľných zdrojov v sektore budov preto predstavujú dôležité opatrenia potrebné na zníženie energetickej závislosti Únie a emisií skleníkových plynov. Európsky parlament vo svojom uznesení z 31. januára 2008 vyzval na to, aby sa cieľ, ktorým je 20-percentné zvýšenie energetickej efektívnosti v roku 2020, stal záväzný. Článok 9 Smernice 2010/31/EÚ ukladá členským štátom zabezpečiť, aby do 31. Decembra 2020 všetky nový budovy boli budovami s takmer nulovou spotrebou energie. Tento ambiciózny cieľ znamená, že budova musí vyprodukovať toľko energie, koľko spotrebuje. Realizácia tohto ambiciózneho plánu bezprostredne vyžaduje vývoj alternatívnych systémov zabezpečenia budov energiou, zefektívnením systémov vykurovania, prípravy teplej vody, ventilácie a osvetlenia a zjednotenie týchto systémov do jedného technologického celku vrátané aktívneho manažmentu. Medzinárodný projekt, do ktorého sú zapojení rakúski a maďarskí kolegovia, má za cieľ vývoj takéhoto alternatívneho systému.