Stavebná fyzika

Posted by on May 19, 2012 in Blog | 0 comments

Stavebná fyzika

Súčiniteľ prechodu tepla konštrukciou.

Súčiniteľ prechodu tepla v stavebnej fyzike, U-hodnota, je miera tepelného toku prechádzajúca cez hrúbku telesa z jednej vrstvy na druhu, keď obe vrstvy ležia pri rôznych teplotách. Charakterizuje množstvo energie za jednotku času (J/s = W), ktorá preniká cez plochu 1 m², ak je rozdiel teplôt medzi oboma vrstvami 1 K (1 K = 1oC). Jeho jednotka SI je teda W / (m2 • K) (Watt na meter štvorcový a Kelvin).
Súčiniteľ prechodu tepla je osobitná vlastnosť materiálov. V podstate je určený tepelnou vodivosťou a hrúbkou použitého materiálu.

U = λ / d                                                                   [W / (m2 • K]

Kde:

λ = súčiniteľ tepelnej vodivosti materiálu, [W / m • K]
d = hrúbka materiálu, [m]

Tepelný odpor.

Prevrátená hodnota súčiniteľu prestupu tepla je tepelný odpor R (m2 • K / W)

R = 1/U = d/λ                                                        [m2 · K / W]

Čím je vyšší súčiniteľ prestupu tepla, tým sú horšie tepelné vlastnosti materiálu a naopak, čím vyšší tepelný odpor, tým sú lepšie izolačné vlastnosti materiálu.
Tepelný odpor má analógiu s elektrotechnickým odporom, keď celkový odpor konštrukcie sa spočíta ako súhrn tepelných odporov jednotlivých vrstiev. Preto sa veľmi často používa v stavebníctve.

RΣ = R1 + R2 + … + Rn

Súčiniteľ tepelnej vodivosti

Súčiniteľ tepelnej vodivosti je výkon (tzn. teplo za jednotku času), ktorý prejde štvorcovým metrom pomyselnej kocky s dĺžkou hrany 1 meter, ktorej jedna strana má teplotu o 1 Kelvin vyššiu ako druhá.

λ = W/m ∙ K                                                             [W / m ∙ K]

Základná jednotka: Watt na meter a Kelvin, značka jednotky: W.m-1.K-1

Kde:

W – výkon (teplo za jednotku času W = J/s)
K – Kelvin (teplotný rozdiel medzi stranami pomyselnej kocky s dĺžkou hrany 1 m, 1 K = 1 oC)
m – meter, pochádza z m2/m, čiže z plochy na hrúbku

Súčiniteľ tepelnej vodivosti je materiálová konštanta, ktorá sa zisťuje experimentálne.

Leave a Comment