Vývoj a aplikácia technológií smerovaných na získanie energie z alternatívnych zdrojov, jej šetrenie a uchovávanie.

More About Our Company

Spoločnosť G&K enginneerig s.r.o., založená v roku 2012, sa zaoberá komplexnou činnosťou v oblasti stavebníctva.

http://www.gkengineering.sk/templates/cleanout/images/logo.png

Spoločnosť ECO-DOMOV spol. s.r.o. poskytuje komplexné a profesionálne služby v oblasti výstavby klasických a montovaných rodinných domov Horizont na kľúč alebo aj vo variante ako hrubá stavba, či holodom.

http://www.ensavtech.eu/wp-content/uploads/2013/07/ecodomovlogo.jpg

Read More

Recent Blog Posts

June 5, 2012 |

Otvorené bunky alebo uzavreté bunky

Striekaná polyuretánová pena je často roztriedená ako buď “s otvorenými bunkami”, alebo “s uzavretými bunkami”. Je tam niekoľko hlavných rozdielov medzi týmito dvoma typmi, čo vedie k výhodám a nevýhodám pre obe, v závislosti od aplikačných požiadaviek. Okrem toho, polyuretánová pena je veľmi univerzálny materiál, ktorý je k dispozícii v rôznych hustotách a konečných fyzikálnych vlastnostiach. Preto pre koncového užívateľa je nevyhnutné aby pochopil tieto rozdiely s cieľom vybrať si takú striekanú polyuretánovú penu, ktorá najviac vyhovuje konkrétnym aplikačným požiadavkám. Účelom tohto článku je poskytnúť prehľad o rozdieloch medzi penami s otvorenými a uzavretými bunkami. Striekaná polyuretánová pena s uzavretými bunkami (angl. closed cell  foam insulation) je jedným z najúčinnejších komerčne dostupných izolačných materiálov,...

June 4, 2012 |

Závislosť miernej tepelnej straty od hrúbky nástreku, alebo Akú hrúbku tepelnej izolácie aplikovať.

Ako prvá na túto otázku napadne odpoveď: „čim hrubšie tým lepšie“. Ale hodnota miernej tepelnej straty nie je priamo úmerná hrúbke tepelnej izolácie a preto v každom prípade treba zvážiť ekonomickú efektívnosť hrúbky izolácie. Táto otázka trápila aj nás, a po konzultácii so odborníkmi z Ústavu Stavebníctva a Architektúry Slovenskej Akadémii Vied prinášame Vám niektoré vysvetlenia. Zatepľujeme nie kvôli dosiahnutiu určitej R – hodnoty, čiže určitému tepelnému odporu, ale zatepľujeme kvôli eliminácii tepelných strát.   Norma STN 73 0540-4 určuje vzorec pre výpočet miernej tepelnej straty prechodom tepla a vyzerá takto: HT = Ui ∙ Ai = [W/m2∙K] ∙ [m2] = [W/K] Kde: Ui     je súčiniteľ prechodu tepla konštrukciou, Ai       plocha konštrukcie. Z toho vyplýva, že čim menšia hodnota Ui  tým...

June 4, 2012 |

Faktor tvaru budovy

  Faktor tvaru budovy je pomer plochy povrchu teplo-výmenného obalu budovy k obostavanému objemu budovy. Faktor tvaru sa určí ako: Čím je tento pomer menší, tým sú lepšie podmienky pre elimináciu tepelných strát, pretože teplo, koncentrované v určitom objeme má menšiu plochu na únik. Je zaujímavé, že geometrické tvary rovnakého druhu ale rôznych rozmerov nemajú rovnaký pomer plochy k objemu, a týka sa to všetkých tvarov. Napríklad kocka. V tabuľke dolu uvedieme rôzne rozmery kociek a vypočítame faktor tvaru.   Hrana X 0,5 1 3 5 6 10 12 15,874 50 100 Hrana Y 0,5 1 3 5 6 10 12 15,874 50 100 Hrana Z 0,5 1 3 5 6 10 12 15,874 50 100 Objem, V [m3] 0,125...

Read More